Roman BaranowskiWstęp do Pierwszego Listu do Tesaloniczan.